?

Log in

No account? Create an account
Previous Entry Share Next Entry
Население
a_i_v_a_r
На 1 января 2019 года по данным Росстата
население России - 146 793 700 человек.
                   Москвы - 12 630 300 человек (2018 - 12 506 468, 2017 - 12 380 664),

                  Челябинская обл. - 3 475 823 (2018 - 3 484 429, 2017 - 3 502 323, 2016 - 3 500 361) 10 место, динамика.
                  Челябинск - ?   (2018 - 1 202 371 , 2017 - 1 198 858).